Dąbrowianie dla Dąbrowy

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Inicjatywa Dąbrowska to grupa ludzi związanych z Dąbrową Górniczą. Tu mieszkamy, pracujemy, z Dąbrową wiążemy plany na przyszłość. Myślimy pozytywnie, działamy aktywnie, łączy nas wiara w to, że dobre przemiany rodzą się w wyniku dyskusji i są efektem kompromisu. Potrafimy rozmawiać, słuchając się wzajemnie, potrafimy z szacunkiem odnosić się do odmiennych poglądów – to nas wyróżnia. Wierzymy, że dzięki rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego da się pobudzić mieszkańców do aktywności przejawiającej się wzrostem zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.

Inicjatywa Dąbrowska to nowa odsłona (pewnie bardziej dojrzała, bo i my jesteśmy starsi), powstałego w roku 2001, Stowarzyszenia Zielone Zagłębie. Zależy nam, by akcje inicjowane i realizowane przez Inicjatywę Dąbrowską, docierały do jak największej grupy dąbrowian, by wyzwalały energię i służyły wspólnemu dobru. Dlatego zapraszamy do nas każdego, kto podziela przekonanie, że Dąbrowa Górnicza jest wspólnym przedsięwzięciem wszystkich mieszkańców.

Nasze korzenie, Historia Zielonego Zagłębia (2001-2016) - pobierz PDF.

Czasy Współczesne Inicjatywy Dąbrowskiej (2016-2020) - pobierz PDF

   

Naszym celem jest silna, dobrze rozwijająca się Dąbrowa Górnicza.

Nasze postulaty brzmią:

Zdrowe miasto

Miasto powinno dbać o zdrowie mieszkańców, zamiast wywoływać w nich choroby.

Przestrzeń równych szans

Miasto powinno być uczciwe i sprawiedliwie rozdzielać między swych mieszkańców przestrzeń, dostępne usługi, możliwość przemieszczania się, radość, jak również niewygody i koszty.

Swoboda

Miasto powinno oferować mieszkańcom prawdziwą swobodę życia, poruszania się i kształtowania życia w sposób, jaki uznają za stosowny.

Miasto dla ludzi

Miasto powinno umożliwiać mieszkańcom budowanie i umacnianie więzi między przyjaciółmi, rodzinami i osobami nieznajomymi.

Miasto szacunku

Miasto powinno być miejscem wzajemnego szacunku i forum współpracy.

WSPÓLNOTA

Miasto powinno być wspólnotą
wszystkich obywateli,
opierać się o ich aktywnosć
oraz organizacje i ruchy obywatelskie.

Pola aktywności

Dbamy o wizerunek

Kreowanie wizerunku Dąbrowy Górniczej jako miasta nowoczesnego i rozwojowego, w tym poszukiwanie różnorodnych pomysłów i form prowadzących do podnoszenia atrakcyjności przestrzeni miejskich.

Promujemy miasto

Promocja - w szczególności terenów i obiektów rekreacyjno-krajoznawczych, terenów zielonych, atrakcyjnych z punktu widzenia historii oraz życia kulturalnego.

Społeczeństwo obywatelskie

Budowa społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego oraz społecznie odpowiedzialnego, opartego na aktywności obywatelskiej oraz lokalnych organizacjach pozarządowych, będących aktywnym uczestnikiem demokracji lokalnej.

Badanie spraw publicznych

Think-tank dla władz samorządowych.

Aktywność

Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

Ochrona środowiska

Upowszechnianie idei ochrony środowiska, szacunku do przyrody, idei zrównoważonego rozwoju.

Walczymy o lepsze jutro

Działanie na rzecz ogółu społeczności lokalnej oraz dążenie do poprawy warunków życia tej społeczności.

Aktualności

Rondo Dąbrowskich Organizacji Pozarządowych

09.09.2023

Czytaj więcej »

Rondo Dąbrowskich Organizacji Pozarządowych

09.09.2023


Organizacje pozarządowe (NGO) miewają pod górkę! Ich drogi nie zawsze są proste… od dziś dąbrowskie organizacje pozarządowe zyskały możliwość „bezkolizyjności”. 9 września tegoroczny Festiwal Ludzi Aktywnych rozpoczął się od symbolicznego otwarcia „Ronda Dąbrowskich Organizacji Pozarządowych”, które znajduje się u zbiegu ulic: Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Dąbrowie Górniczej.

Chwila dla fotoreporterów, przemówienie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawiciela Stowarzyszenia Inicjatywa Dąbrowska, który opowiedział skąd wziął się taki pomysł, podkreślając, że jest to kolejny krok, który ukazuje Dąbrowę Górniczą jako miasto otwarte na różnorodne poglądy i działania, miasto obywatelskie, w którym organizacje pozarządowe są mocnym filarem działalności. Rozwiązanie zielonej wstęg przez Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych i władze miasta oraz wspólne zdjęcie zakończyło krotką, ale jakże symboliczną uroczystość ronda.

Następnie przy akompaniamencie Stowarzyszenia Miejska Orkiestra Dęta barwny korowód udał się do Parku Hallera, gdzie rozpoczęliśmy Wielki Piknik dla Aktywnych. Na mieszkanki i mieszkańców czekało ponad 40 organizacji oraz gra miejska, w której wzięły udział 42 drużyny. W trakcie zabawy uczestnicy wykonywali różnorodne zadania przygotowane przez NGO. Zwieńczeniem gry było uroczyste rozdanie nagród dla wszystkich uczestników. Festiwal Ludzi Aktywnych od kilkunastu lat jest wydarzeniem, które pozwala na bliższe poznanie dąbrowskich organizacji społecznych, ich profilu działalności oraz oferty skierowanej do mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Tegoroczna edycja przyciągnęła do Parku Hallera kilkaset osób, które uczestniczyły w Pikniku. Była to wspaniała okazja do spędzenia czasu wśród zieleni z interesującymi ludźmi i nawiązania nowych znajomości.

Inicjatywa nadania jednemu z nowych ale i kluczowych rond nazwy ""Rondo Dąbrowskich Organizacji Pozarządowych" ma podkreślać znaczenie organizacji pozarządowych w życiu miasta. To ponad 300 zarejestrowanych w Dąbrowie Górniczej organizacji, a blisko 100 działających w Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych). Jest to również dobra promocja dla ich działań i różnorodności – od tych działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami czy w wieku senioralnym poprzez organizacje o profilu sportowym, kulturalnym i oświatowym, po te zajmujące się bezpieczeństwem publicznym, ekologią, równouprawnieniem, rozwojem lokalnym, rewitalizacją czy wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości.

Dąbrowa Górnicza od ponad 15 lat stawia na partnerstwo pomiędzy samorządem, a trzecim sektorem czyli organizacjami pozarządowymi (NGO). Powołanie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych (DFOP) w 2007 roku podkreśliło kompetencje tego „gracza” na arenie miejskiej. Pierwszym wspólnym sukcesem było wypracowanie i uchwalenie przez Radę Miejską w 2008 r. Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Od tej chwili sektor pozarządowy stał się ważnym partnerem dla władz samorządowych w kreowaniu i realizacji polityk miejskich. W ramach jego realizacji powstało setki wydarzeń i inicjatyw oddolnych organizowanych przez mieszkańców w ramach stowarzyszeń i fundacji, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Kół Gospodyń. Samorząd, wspierając organizacje pozarządowe infrastrukturalnie i merytorycznie, w zamian może liczyć rokrocznie na realizację ponad 200 zadań publicznych dla swoich mieszkańców. Dzięki tej współpracy miasto kształtuje świadomych i aktywnych mieszkańców. Daje im możliwość  wpływania na rozwój i kształt  swojego miasta na wielu płaszczyznach społecznej, sportowej, kulturalnej, oświatowej, ekologicznej, pomagającej wpływać na rozwój bezpieczeństwa, przedsiębiorczości, czy społeczeństwa obywatelskiego.

Warto pamiętać, że rozwój Dąbrowy Górniczej od samego początku opierał się na najróżniejszych ruchach i komitetach obywatelskich. Ponad 100 lat wspólnego działania, mimo różnić i poglądów, pozawala działać jak jeden organizm i rozwijać Dąbrowę Górniczą. 

Inicjatywa nadania nazwy dość neutralnej w znaczeniu nie niosącej za sobą znamion ani historii, ani miejsca ani postaci ważnej dla miasta czy kraju, jak to było do tej pory w zwyczaju, sprawia, że Dąbrowa  nie tylko mówi o współpracy z NGO, ale jest z niej również bardzo dumna.

…zatem Kochane Organizacje oby wam się „kręciło”!

Zobacz: Portal Dąbrowskich Organizacji Pozarządowych:  www.ngo.dg.pl

Pracujemy nad zmianą :)

30.04.2023

Czytaj więcej »

Pracujemy nad zmianą :)

30.04.2023


Kibicujemy, wspieramy i bierzmy udział, w tych pracach. Relacje JST i NGO? Mieszkańcy, a ich wspólnota i władze lokalne? Jak, w tym osadzone są organizacje obywatelskie? 24 kwietnia 2023, spotkaliśmy się w grupie pozarządowo – samorządowej. To było spotkanie działaczek i działaczy, którym zależy :)

O pomysłach i planach na zmiany w prawie, które są konieczne z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego dyskutowało ponad 40 samorządowców i działaczy organizacji pozarządowych. Dyskusja odbyła się 24 kwietnia 2023 r. w Marzycielach i Rzemieślnikach w Warszawie w ramach spotkania Komisji Partnerstwa i Dialogu Związku Miast Polskich oraz przedstawicieli Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Założeniem spotkania było przedstawienie prac poszczególnych organizacji nad zmianami w prawie oraz planu lobbowania na ich rzecz. Zobacz relacje.

Jako ID kibicujemy, wspieramy i bierzmy udział w tych pracach :)

 

Petycja Stop wycince na Bukowej Górze

21.02.2023

Czytaj więcej »

Petycja Stop wycince na Bukowej Górze

21.02.2023


My – Mieszkanki i Mieszkańcy, Aktywistki i Aktywiści oraz Członkowie i Członkinie organizacji pozarządowych stanowczo sprzeciwiamy się wycince drzewostanu na Bukowej Górze.

Podpisz Petycję tutaj.

Lasy publiczne, zgodnie z ustawą o lasach, powinny spełniać równocześnie trzy funkcje: przyrodniczą, społeczną i gospodarczą (produkcyjną). Zbyt intensywna gospodarcza eksploatacja lasów sprawia, że lokalna przyroda nie jest wystarczająco chroniona, lasy przestają chronić przed suszą i upałem, a mieszkańcy nie mają gdzie chodzić na spacery. Co więcej, dla obszaru buczyn storczykowych, największym zagrożeniem byłaby wycinka starych drzewostanów bukowych. Zagrożenie to jest najbardziej prawdopodobne na terenach prywatnych, ale niewykluczone również na terenach Skarbu Państwa. Teren „Bukowej Góry”, będący w zarządzie Nadleśnictwa Siewierz, jest objęty również Certyfikatem FSC – HCVF 3.1 czyli „Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej” - adres leśny 02-28-1-12-438a-r.

Co więcej, na terenie Bukowej Góry odkryto unikatowe w środkowej Europie dolomitowe megality, krzemienie z epoki schyłkowego paleolitu i ciałopalny pochówek wstępnie datowany na wczesne średniowiecze – to niektóre odkrycia archeologów w obrębie Bukowej Góry – jednego ze Wzgórz Trzebiesławickich w granicach Dąbrowy Górniczej. „To odkrycie jest czymś wyjątkowym w Europie środkowej - takie rzeczy nie są spotykane. Jak sądzą naukowcy, megality są związane z miejscem kultu. Mamy tu też pochówki, co jednak rozwarstwia się w czasie z megalitami - miejsce kultu jest znacznie starsze” – podkreślał Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Łukasz Konarzewski.

Dokonywanie wycinki we wskazanym obszarze jest zatem nie tylko trzebieżą lasów, lecz także stanowi zagrożenie dla cennych przyrodniczo obszarów Dąbrowy Górniczej.

Uzasadnienie

Obszarem o najwyższych wartościach przyrodniczych na terenie proponowanego obszaru chronionego krajobrazu „Trzebiesławskie Wzgórza” jest zachodni fragment tego kompleksu wzniesień – Bukowa Góra. Pierwsza propozycja objęcia tego terenu ochroną w formie rezerwatu przyrody pojawiła się w 1957 r. (Kuc 1959). Przedmiotem ochrony w tamtym czasie miały być przede wszystkim wyjątkowe walory flory mszaków w lesie bukowym. W 1993 r. pojawiła się propozycja utworzenia na tym terenie użytku ekologicznego „Buczyny” (Blaski i in. 1993). Autorzy waloryzacji z 1994 r. (Celiński i in. 1994) i jej aktualizacji z 2007 r. (Czylok i in. 2007a) przedstawili propozycję objęcia Bukowej Góry ochroną prawną w formie rezerwatu przyrody dla ochrony cennych zbiorowisk roślinnych i gatunków roślin naczyniowych. Propozycja ta nie doczekała się do tej pory realizacji. Na podstawie przeprowadzonej aktualnej waloryzacji w 2020 r. autorzy proponują podtrzymać tę propozycję. Bazując na aktualnych badaniach terenowych, jak również na podstawie analiz danych ewidencyjnych (https://mapy.geoportal.gov.pl/) oraz leśnych (https://www.bdl.lasy.gov.pl/) propozycja rezerwatu obejmuje obszar 58,03 ha.

Na terenie Bukowej Góry wydzielenie z buczyną obejmuje powierzchnię ponad 20 ha, jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Siewierz), we wschodniej części wkraczają pasy lasu będące w rękach prywatnych właścicieli.

Na Bukowej Górze zachował się naturalny drzewostan bukowy z dominującym zbiorowiskiem buczyny storczykowej, które stanowią w pełni wykształcone siedlisko przyrodnicze 9150 – ciepłolubne buczyny storczykowe Cephalanthero-Fagion, wymienione w zał. I Dyrektywy Siedliskowej. Obejmuje ono południowe i zachodnie stoki Bukowej Góry. W siedlisku tym stwierdzone zostały w 2020 r. licznie kwitnące okazy buławnika czerwonego Cephalanthera rubra, b. mieczolistnego Cephalanthera longifolia i b. wielkokwiatowego Cephalanthera damasonium. Storczyki były tu reprezentowane ponadto przez liczne stanowiska żłobika koralowego Corallorhiza trifida, kruszczyka rdzawoczerwonego Epipactis atrorubens, k. szerokolistnego Epipactis helleborine i gnieźnika leśnego Neottia nidus-avis. Buławnik czerwony należy do gatunków zagrożonych wymarciem w Polsce (Zarzycki i in. 2014). Nowym w stosunku do wcześniejszych waloryzacji, ściśle chronionym gatunkiem stwierdzonym na tym terenie jest miodownik melisowaty Melittis melissophyllum. Należy wymienić ponadto stanowiska lilii złotogłów Lilium martagon i orlika pospolitego Aquilegia vulgaris. W buczynie gniazdują dzięcioły, w tym dzięcioł czarny Dryocopus martius, który jest wymieniony w zał. I Dyrektywy Ptasiej oraz inne cenne gatunki ptaków wykorzystujące dziuple dzięciołów. Gniazduje tu również coraz rzadszy, a charakterystyczny dla dojrzałych lasów bukowych siniak Columba oenas. Utrzymanie starych drzewostanów z dziuplastymi drzewami jest podstawą zachowania tego gatunku gołębia. Dodatkowym walorem Bukowej Góry są liczne ślady dawnego górnictwa kruszcowego – pola warpi oraz odkryte w 2021 r. ważne stanowisko archeologiczne na szczycie wzgórza. Zachodni kraniec proponowanego rezerwatu przyrody ma istotne walory widokowe na Kotlinę Dąbrowską ze zbiornikiem Kuźnica Warężyńska oraz wzgórze Góry Dorotki. Stanowiąc zachodni kraniec wzgórz węglanowych górujących nad obniżeniem Kotliny Dąbrowskiej, Bukowa Góra i Trzebiesławickie Wzgórza mają wyjątkowe walory krajobrazowe i stanowią dominantę w krajobrazie Dąbrowy Górniczej.

Ważną przesłanką do objęcia ochroną rezerwatową Bukowej Góry i wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Trzebiesławickie Wzgórza”, którego część spełniałaby rolę otuliny rezerwatu przyrody, jest konieczność zachowania stanowisk ściśle chronionego i wymienianego w Polskiej czerwonej księdze roślin (Zarzycki i in. 2014) wilczomlecza pstrego Euphorbia epithymoides. Największa populacja tego gatunku, obejmująca kilkaset okazów znajduje się na obrzeżu lasu bezpośrednio na zachodnim przedpolu proponowanego rezerwatu. Trzebiesławickie Wzgórza są największym i jednym z dwóch (drugie jest w sąsiednim Podwarpiu) stanowisk tej rośliny w Polsce.

 

 

Pogoria Morsuje, Żurek ID na 31 FINAŁ WOŚP

27.01.2023

Czytaj więcej »

Pogoria Morsuje, Żurek ID na 31 FINAŁ WOŚP

27.01.2023


Jak co roku! Pogoria Morsuje dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy :)
Tradycyjnie też wskakujemy do wody W PRZEBRANIACH
Również tradycyjnie przygotowaniem poczęstunku w postaci gorrrrącego żurku zajmie się Inicjatywa Dąbrowska
31. Finał WOŚP zagra 29 stycznia 2023 roku pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!
 
Morsowanie dla WOŚP na Pogorii rozpocznie się o godz. 11:00. Organizatorzy, jak co roku zapraszają w przebraniach, a przygotowaniem poczęstunku w postaci gorącego żurku zajmie się stowarzyszenie Inicjatywa Dąbrowska. Do tego mobilne sauny i banie oraz licytacje (od 12:00) z rękodziełem, podarunkami i gadżetami! 
 
 

Łapy rządu precz od samorządu!

08.12.2022

Czytaj więcej »

Łapy rządu precz od samorządu!

08.12.2022


Aktywistki i aktywiści miejscy oraz organizacje z całego kraju zrzeszone w Kongresie Ruchów Miejskich protestują przeciw ogłoszonym 3 grudnia br. przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości planom obecnej władzy, zmierzającym do zasadniczego ograniczenia samodzielności samorządów miast i wsi, gwarantowanej przez Konstytucję RP w art. 16 oraz art. 165 pkt 2.

Samorządność terytorialna jest podstawowym mechanizmem zapewniającym obywatelom możliwość wpływania na decyzje najbardziej ich dotykające, bo związane z kształtowaniem wszechstronnych warunków codziennego życia w miejscu zamieszkania. Przesuwanie uprawnień i władztwa w tym obszarze ze szczebla lokalnego na poziom centralny jest niszczycielskie dla zaangażowania obywatelskiego mieszkańców w sprawy ich małych ojczyzn. Jednocześnie zdecydowanie negatywnie odbije się na skuteczności rozwiązywania problemów miast i ich mieszkańców – jest oczywiste, że z bliska widać lepiej niż z siedziby rządu w stolicy. Uważamy, że dążenia takie są przejawem niezrozumienia istoty demokracji, w tym zwłaszcza tego, jak funkcjonuje demokracja lokalna oraz podstawowej dla konstytuowania samorządu zasady pomocniczości. Ich źródło stanowią ciągle pokutujące centralistyczne i autorytarne wzorce organizowania władzy publicznej z czasów PRL.

Po ponad trzydziestu latach funkcjonowania samorząd w Polsce niewątpliwie potrzebuje zmian. Najbardziej takich, które zwiększają podmiotowość mieszkańców i wzmacniają społeczną, obywatelską kontrolę nad samorządową władzą. Takie konieczne zmiany na lepsze muszą oznaczać więcej, a nie mniej samorządności, więcej, a nie mniej lokalnej autonomii. Dążenie do daleko idącej centralizacji władzy publicznej i podporządkowania jej samorządów idą w kierunku dokładnie odwrotnym od tego, czego dzisiaj wspólnotom samorządowym potrzeba. Samorząd nie jest, nie może być i nie będzie „oddziałem” rządu w terenie! Samorząd nie jest dla rządu, raczej odwrotnie!

Apelujemy do wszystkich, którym leży na sercu dobrostan mieszkańców miast i wsi do wspólnego wysiłku na rzecz budowy coraz mocniejszych podstaw demokracji lokalnej!

Wzywamy  do przeciwstawienia się likwidatorskim projektom zagrażającym samorządności terytorialnej w naszym kraju!

Kongres Ruchów Miejskich

Gdańsk, 5 grudnia 2022

 

Konsultacje: Strategia Rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza 2030

06.11.2022

Czytaj więcej »

Konsultacje: Strategia Rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza 2030

06.11.2022


Projekt dokumentu, który wyznaczy najważniejsze kierunki rozwoju miasta do 2030 roku, jest już gotowy.  Nowa strategia określi wizje, cele i kierunki rozwoju Dąbrowy Górniczej na osiem najbliższych lat. Nad przygotowaniem dokumentu pracowały cztery zespoły do spraw obszarów społecznego, gospodarczego, przestrzennego i zarządzania miastem. 

Obecnie trwają konsultacje projektu, do udziłu w nich Namawiamy Naszych członków ale i każdego z mieszkanek i mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz ludzi z Naszym Miestem związanych.

Do konsultacji – poza dąbrowiankami i dąbrowianami – zaproszono także: lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, władze sąsiednich miast, gmin i powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Zarząd Województwa Śląskiego oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach.

W trakcie prowadzonych do 2 grudnia 2022 roku konsultacji opinie od mieszkańców zbierane będą na specjalnie przygotowanym formularzu: można go pobrać ze strony konsultacje.dabrowa-gornicza.pl lub Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. W obu miejscach zamieściliśmy do pobrania projekt strategii.

Wypełniony formularz z uwagami można przesłać pocztą elektroniczną na adres konsultacje@dg.pl, a także do Urzędu Miejskiego na adres Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza z adnotacją „Uwagi do projektu Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2030”.

Formularz można także złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21 lub w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej – Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6A.

Opinie o projekcie strategii zbierane będą także podczas telefonicznych dyżurów pracowników Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów pod numerem telefonu 32 295 96 86 w dniach:

  •     3.11.2022 r. w godz.. 14:00-17:00,
  •     10.11.2022 r. w godz. 12:00-15:00,
  •     17.11.2022 r. w godz. 14:00-17:00,
  •     24.11.2022 r. w godz. 15:00-18:00.

Statut

Kliknij, aby pobrać statut stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia


Zarząd

Łukasz Ciastoń

Skarbnik

Piotr Drygała

Przewodniczący

Dawid Bochenek

Sekretarz


Komisja Rewizyjna

Roman Zalas

Sekretarz Komisji

Patryk Kuzior

Przewodniczący Komisji

Mateusz Ciastoń

Zastępca Przewodniczącego Komisji


Zrzeszenia do których należymy:

Kongres Ruchów Miejskich
OFOP
Fabryka Pełna Życia
Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

MASZ PYTANIA?

Skorzystaj z formularza kontaktowego - odpowiemy na Twoje pytania.

MASZ PYTANIA?

Skorzystaj z formularza kontaktowego - odpowiemy na Twoje pytania.

Ładowanie...